مهندسی نرم افزار پیشرفته

تاریخ ایجاد: بهمن ۱۳۹۲ گروه آموزشی: نرم افزار مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
دکتر عباس رسول زادگان استادیار گروه آموزشی مهندسي كامپيوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند.
rasoolzadegan@um.ac.ir

فایل های مرتبط

لینک های مرتبط