شبکه های چند رسانه ای

تاریخ ایجاد: مهر ۱۳۹۴ گروه آموزشی: شبکه کامپیوتری مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد-کارشناسی
دكتر اميرحسين مهاجرزراده استاديار گروه كامپيوتر دانشكده مهندسي ميباشند.

فایل های مرتبط

لینک های مرتبط