مهندسی نرم افزار

تاریخ ایجاد: بهمن ۱۳۹۵ گروه آموزشی: نرم افزار مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد-کارشناسی
سعید عربان
دکتر سعید عربان استادیار گروه آموزشی مهندسي كامپيوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

فایل های مرتبط

لینک های مرتبط