مرتضی گچ پزان

دانشیار گروه آموزشی ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد